Köpvillkor

Dessa villkor (”avtalsvillkoren”) gäller för köp hos Metoda Konsulter AB 556234-5198 (nedan kallad Metoda). Adress: Metoda Konsulter AB, Essinge högväg 19, 112 65 Stockholm. Tel: 08-730 31 90, e-postadress: info@metoda.se.

Allmänt

Metoda säljer böcker i olika format via Internet till dess kunder (”kund”) i Sverige och andra länder företrädesvis inom Europa. Kund kan vara antingen privatperson över arton (18) år (”privatkund”) eller företag, organisationer och offentliga institutioner (gemensamt ”företagskund”). Försäljning sker via webbplatsen www.metoda.se eller via andra återförsäljare av metodas produkter.
Genom att slutföra en beställning i ovanstående kanal eller genom undertecknande av avtal enligt ovan accepterar kund avtalsvillkoren.

Metoda reserverar sig för eventuella fel i artikelinformation eller i övrigt på webbplatsen.

Metodas köp- och beställningsvillkor

Metoda försöker leverera inom en vecka från beställningen, faktura bifogas med beställningen eller skickas till den fakturaadress som kund uppgivit. På priserna tillkommer vanligtvis emballage och porto om min 50 kr. Om du hittar priser som är lägre än metodas priser eller för beställningar som överstiger 2 000:-, kontakta oss så lämnar vi offert.
För böcker är momsen 6 % och för övrigt är momsen 25 %.

Vi reserverar oss för prisändringar eller för att någon artikel kan ta slut.

Pris och avtal

Gällande produktpris inklusive moms är det pris som vid beställningen framgår på Webbplatsen. Metoda förbehåller sig rätten att ändra produktpriser utan föregående avisering.

Privatkund boende inom EU betalar svensk moms medan privatkund boende utanför EU inte betalar svensk moms. Utländsk företagskund inom EU debiteras svensk moms i de fall denne inte har uppgivit ett korrekt momsregistreringsnummer. Företagskund utanför EU debiteras inte svensk moms.

Moms på tryckta böcker är 6 %, moms digitala böcker är 25 %.

Fraktavgifter vid leverans inom Sverige
På priserna tillkommer vanligtvis emballage och porto om min 50 kr. Vid beställning för mer än 1 000 kr bjuder vi på frakt o emballage. Då kund hittar priser som är lägre än de i metodas prislista på samma bok eller för beställningar som överstiger 2 000 kr, kontakta oss så lämnar vi offert.

Fraktavgifter vid leveranser utanför Sverige
Vid leveranser utomlands tillkommer en fraktavgift baserad på Metoda kostnad för leveransen samt, i förekommande fall, införsel- och tullavgifter. Denna kostnad tas ut per fysik leverans och inte per order.

Beställning

Beställning kan endast göras på webbplatsen eller via mail till Metoda, såvida inte särskild överenskommelse ingåtts före beställningen.

Bindande avtal uppkommer när beställningen kommit Metoda till handa. Metoda reserverar sig för slutförsäljning av beställd produkt. Bindande avtal om köp av digitala böcker uppkommer när privatkund genom knapptryckning genomfört köpet.

Kund har rätt att före Metodas expediering av ordern per e-post avbeställa hela eller viss del av sin beställning. Med expediering menas att kund erhållit e-post eller SMS om att ordern är skickad eller finns för avhämtning, alternativt om kund fått en del av sin beställning.

Meddelanden från Metoda sänds normalt till den e-postadress som kund angivit vid beställning, undantaget meddelanden i samband med utnyttjande av ångerrätt och i samband med reklamation. Kund förbinder sig att efter gjord beställning bevaka sin e-post.

Kontoregistrering
Kund registrerar namn, personnummer (privatkund) eller organisationsnummer (företagskund), e-postadress och postadress. Företagskund inom EU som önskar fakturering utan moms ska även uppge momsregistreringsnummer.
Kund godkänner avtalsvillkoren och, för privatkund, lämnar samtycke till personuppgiftsbehandling.
Kund ansvarar för att korrekta och fullständiga uppgifter är registrerade inför beställning.

Betalning

Inom Sverige
För leveranser inom Sverige sker betalning mot faktura med betalning direkt.

Faktura
Vid betalning mot faktura gäller betalningsvillkor tio (10) dagar för privatkund och trettio (30) dagar för företagskund.

För att betalning mot faktura ska kunna ske ska kund godkännas vid eventuell kreditprövning Metoda utför samt, för privatkund, vid beställning ha fyllt arton (18) år och vara folkbokförd i Sverige.

Vid köp med faktura kommer Metoda behandla kundens personuppgifter som personuppgiftsansvarig. Personuppgifterna behandlas, i enlighet med GDPR, bland annat för fullgörande av avtalet, samt för att via externa och interna databaser genomföra identifikations- och kreditkontroll.

Vid försenad betalning debiteras kund dröjsmålsränta om två (2) % per månad från fakturans förfallodag. Vid påminnelse debiteras lagstadgad avgift om för närvarande sextio (60) kronor. Metoda förbehåller sig rätten att i enskilt fall neka leverans och ompröva kunds kreditvärdighet. Vid utebliven betalning lämnas ärendet till inkasso varvid lagstadgad inkassoavgift om för närvarande 180 kronor tillkommer.

Leverans

Leverans av fysiska produkter
Leverans sker normalt med paket eller varubrev till privatkund och med företagspaket eller varubrev till företagskund.

Om leveranstiden beräknas bli längre än vad som anges på Webbplatsen ska Metoda per e-post underrätta kund, som då har rätt att innan expediering per e-post annullera sin beställning.

Har kund beställt produkter med olika leveranstidsklasser sker leverans enligt den längsta leveranstidsklassen i beställningen. Väljer företagskund expedieringssättet ”Delad leverans” sker en leverans per leveranstidsklass och kunden får då erlägga en fraktavgift per leveranstidsklass.

Om leveransen delas på fler försändelser än kund valt debiteras kund ingen ytterligare fraktavgift.

Metoda ansvarar för varorna vid leverans till kund. Varan anses vara levererad när försändelsen är utdelad i brevlåda, avlämnad som påse på dörren, uthämtad hos ombud eller kvitterad vid leverans till dörr. Kund ansvarar för varorna vid retur till Metoda. Varan anses levererad då kundreturen är inkommen och registrerad hos Metoda.

Om kund inte hämtar ut en försändelse, eller försändelse går i retur på grund av felregistrerade uppgifter, har Metoda möjlighet att ta ut en avgift, om för närvarande 149 kronor, som ersättning för frakt och omkostnader. Vid retur från utlandet debiterar Metoda kund alla fraktkostnader för försändelsen samt en avgift om för närvarande 149 kronor som ersättning för hantering och omkostnader.

Ångerrätt

Privatkund, och företagskunder där detta särskilt har avtalats, har rätt att ångra ett köp, utan att ange något skäl, inom fjorton (14) dagar (”Ångerfrist”) från det datum varan mottagits. Kund som vill åberopa ångerrätt ska meddela Metoda detta inom Ångerfristen. Kontakt kan ske via info@metoda.se eller 08-730 31 90 alternativt Konsumentverkets standardformulär, http://www.konsumentverket.se.
Kund ska återsända varan till Metoda utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast fjorton (14) dagar efter den dag då kund meddelat Metoda om beslut att frånträda avtalet. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om kund skickar tillbaka varorna innan denna fjortondagarsperiod löpt ut.

Vid utnyttjandet av ångerrätten står kund för kostnaderna för återsändandet av varan och är ansvarig för varornas minskade värde till följd av annan hantering av varan än vad som är nödvändig för att fastställa varans egenskaper och form. Retur får inte sändas mot postförskott eller efterkrav.

Om kund utnyttjar ångerrätt ska Metoda utan onödigt dröjsmål och senast fjorton (14) dagar från och med den dag då Metoda underrättades om kunds beslut att frånträda avtalet återbetala kunds kostnader för ordern, bland dem också leveranskostnader (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att kund valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleveransen vi erbjuder). Metoda förbehåller sig dock rätten att återbetala tidigast då vi fått tillbaka varan från kund eller kund tillsänt Metoda ett bevis på att varan återsänts.

Ångerrätten gäller inte:
• förseglade ljud- eller bildupptagningar (t ex ljudböcker) där förseglingen har brutits,
• produkter som laddas ner direkt till privatkunds elektroniska enhet, såsom ljudböcker och e-böcker, vars nedladdning redan har påbörjats., och
• specialbeställda så kallade ”Print on demand”-böcker där boken trycks efter kunds beställning. Det framgår vid beställningstillfället om det är en ”Print on demand”-beställning.

Reklamation

Om Metoda har levererat en felaktig eller skadad produkt eller om försändelsen försvunnit under transporten ska kund reklamera till Metoda.

Kontakt sker med Metoda kundservice via e-post: info@metoda.se eller telefon på nummer 08-730 31 90.

Reklamation ska ske inom skälig tid från det att kund upptäckte eller borde ha upptäckt felet, dock senast tre (3) år från leveransdagen.

Metoda följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer för reklamationer, se arn.se, och svensk lag vid en eventuell tvist. Läs mer på mer på http://www.konsumentverket.se.

Reklamation ska minst innehålla följande information:
• ordernummer,
• fakturanummer, och
• titel på de produkter som kund vill reklamera.

Retur vid reklamation får ske först när reklamation gjorts och returinstruktioner erhållits från Metoda. Kund har rätt att returnera felaktig produkt på Metoda bekostnad förutsatt att kund följer Metoda instruktioner. Retur får inte ske mot postförskott eller efterkrav.

Vid godkänd reklamation har kund rätt att:
1. kostnadsfritt erhålla en ny, felfri produkt; eller
2. behålla produkten och få ett överenskommet prisavdrag; eller
3. häva köpet, varvid produkten returneras och erlagd betalning återfås.

Upphovsrätt och andra immateriella rättigheter

Upphovsrätten till de verk som mångfaldigas i form av fysiska eller digitala böcker innehas av respektive utgivande förlag. Utöver den rätt kund uttryckligen erhåller enligt dessa avtalsvillkor erhåller kund inte någon rätt till digitala böcker eller till immateriella rättigheter med koppling därtill.

Ansvar

Utöver vad som framgår av avtalsvillkoren och, för privatkund tvingande konsumentlagstiftning har Metoda inget ansvar för fel eller förseningar och Metoda ansvarar varken för direkt eller indirekt skada.

Metoda ansvarar inte för någon skada, direkt eller indirekt, som uppstått genom användandet av eller oförmågan att använda webbplatsen. Metoda ansvar överstiger under inga omständigheter erlagt pris för aktuellt köp.

Ovanstående gäller inte om skada uppstått genom Metodas uppsåt eller grova oaktsamhet eller om annat följer av tvingande lag.

Personuppgiftsbehandling

Personuppgiftsbehandling sker i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).
Metoda registrerar personuppgifter i samband med att kund beställer i vår e-handel. Behandling och lagring sker därefter i syfte att kunna uppfylla avtal, följa lagar och förordningar (t ex bokföringslagen) och för att utveckla våra produkter och erbjudanden.
När Metoda inte längre har laglig grund för att fortsätta personuppgiftsbehandlingen sker gallring i form av borttag eller anonymisering. Genom att acceptera avtalsvillkoren lämnar kund sitt godkännande till denna personuppgiftsbehandling.

Ändring av Avtalsvillkoren

Dessa villkor gäller tills vidare men avtalsvillkoren kan ändras av Metoda. Efter att kund gjort sin beställning har inte Metoda rätt att ändra sina villkor för aktuell beställning.

Tvist
Svensk rätt ska tillämpas på samtliga köp hos Metoda. Tvister ska avgöras i och av svensk allmän domstol. Konsumenter kan även få tvister med anledning av avtalsvillkoren prövade av Allmänna reklamationsnämnden (ARN), vars rekommendationer Metoda följer. Beslut från ARN är en rekommendation och inte tvingande. För mer information se www.arn.se.
Dessa Avtalsvillkor ändrades senast den 2019-05-27.